Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Under årets Sånafest får man som profesjonell scenekunstner mulighet til å søke om plass på en fire dagers site specific og performance workshop med den belgiske scenekunst-duoen “Still life”. Workshopen er en del av den magiske kunstfestivalen i Hølen i Vestby kommune. Vi samarbeider med Sånafest om denne workshoppen. 

B1531xH566px.png

(English below)

Kurset er tverrfaglig og ser på hvordan man kan skape et kunstnerisk innhold ut i fra et sted og gjennom å observere de som bor der: I dette tilfellet private hjem i den lille gaten Parkveien i Hølen. Ved karakterbygging, kostymebruk og sceniske verktøy, inspirerer Still life til å spille på lekenhet, absurditet og nonverbale tablåer.

Sånafest er interessert i å utforske forskjellige måter å skape kunstnerisk materiale på. Dette er utgangspunktet for både workshopens innhold og visning. Ut i fra et gitt sted, omgivelsene og møter, er vi interessert i å se hva som kan oppstå. Med utgangspunkt i et par hus i en liten gate og et utvalg av eventyrlystne naboer, vil Sophie Linsmaux og Aurelio Mergolas, sammen med workshopdeltagerne, utforske og eksperimentere med dagligdagse absurditeter. I denne tverrfaglige workshopen vil dansere og skuespillere skape noe sammen. Innbyggerne og deres private hjem, eiendeler, hage, garasje og hverdag er inspirasjonen. “Still life” med sin spesielle realisme og humor, jobber med karakterer, kostymer og dypdykker ofte ned i konkrete miljøer som vi kjenner til; som stemningen i en kantine, i et sykehus, i en begravelse. Duoen har et uttrykk som er dialogfritt og er en kombinasjon av fysisk teater, mime og bevegelse. Både profesjonelle dansere og skuespillere som deltar vil kunne påvirke og inspirere hverandre. Sånafest er nysgjerrige på hvordan og hva slags scenekunstmateriale som blir skapt ut i fra slike møter, der kreative prosesser både er ufarlig, tilgjengelig, lekent og samtidig høyst profesjonelt.

Det hele blir et eksperiment og et laboratorium, et kurs utenom det vanlige, om naboskap og med karakterer vi ikke har sett før. Vi er spente på både prosess og resultat, og er nysgjerrige på kombinasjonen av Sånafest som workshopsted og “Still life” sin spesielle realisme, absurditet og humor. Workshopen vil ende med en arbeidsvisning under en kunstvandring i Hølen 24.juni.


Praktisk

-pris: 1300kr

-søknadsfrist 21.mai

- 21.-24. Juni, kl 11 -16 (10-15 lørdag 24. juni)

- Sånafest vil prøve å skaffe gode avtaler på overnatting for deltakerne som ønsker det, eller er behjelpelig med å frakte til og fra tog ved behov 

- Kursavgiften inkluderer festivalpass for hele programmet

- Sted: Lokale hjem og gymsalen på Hølen skole

Mer om arrangør: Sånafest er en årlig internasjonal festival som viser performance, kunstinstallasjoner, danse- og teaterforestillinger, konserter og ulike tverrestetiske prosjekter i og rundt Hølen og Son. Vi er interessert i hvordan kunstprosjekter kan forme og utfordre stedet, og hvordan stedet inkludert de som bor der, kan påvirke et kunstverk. Gjennom tett dialog med kunstnere og felles utforskning, søker vi å skape og tilrettelegge for å vise særegne opplevelser. Vi er en profesjonell og leken festival, der kunstnerisk praksis er viktig. Vi ønsker å få flere profesjonelle aktører til å være en del av festivalens begivenheter og være med på å fargelegge landsbyen vår. Kursene tilrettelegger for at profesjonelle kunstnere oppsøker festivalen og at Sånafest blir et inspirerende møtested.

Kursholdere: Still life (BE) er Sophie Linsmaux og Aurelio Mergolas teatralske lekeplass, der de skaper lekne, forurolige forestillinger som blander humor og særhet. Gjennom sine produksjoner utvikler de sin egen form for nøye skrevet visuelt teater. I sine dialogfrie skuespill tar de for seg en verden der alt går veldig, veldig galt. Der tiden forvrenges, og kroppene og følelsene våre avsløres. Fratatt ord, forsøker karakterene å finne mening og formål for enhver pris.  https://still-life.be/en/

 

Skjermbilde_2023-03-28_kl._14.03.30.png

   Foto: Lou Verschueren

 

English;  Site Specific Performance with Still Life

Professional performing artists are invited to apply for a four-day site specific and performance workshop during this year’s Sånafest - a magical festival week of art in Hølen (Vestby, 40 minutes south of Oslo) .

The workshop is developed and led by the Belgian performing arts duo "Still life". The course is interdisciplinary and explores how you can create artistic content from engagement with one place in the world and by observing the people who live there. Specifically, the workshop will focus on private homes along a picturesque narrow road in Hølen - Parkveien. The Still Life team inspires to playfulness, absurdity and non-verbal tableaus through developing character narratives, costuming and theatrical staging.

 

Sånafest is committed to exploring different ways of creating artistic material. This commitment gives inspiration for the workshop content. Starting with particular sites, surroundings and encounters, the workshop is premised in a fundamental curiosity about what can arise. Starting from a couple of houses in a small street and a selection of adventurous neighbors, Sophie Linsmaux and Aurelio Mergolas, together with the workshop participants, will explore and experiment with everyday absurdities. In this interdisciplinary workshop, dancers and actors will create something together. The residents and their private homes, possessions, garden, garage and everyday life are the inspiration. "Still life" usually engages with familiar environments (a cafeteria, a hospital, a funeral). The artistic duo behind this workshop produces dialogue-free performances that are a combination of physical theatre, mime and movement. At the workshop, professional dancers and actors who participate will be able to influence and inspire each other. The workshop is very much in the spirit of Sånafest and the festival’s curiosity about the potential of creative processes that play out in a supportive and playful yet professional environment. 

In sum, performers are invited to an experiment and a laboratory, a workshop out of the ordinary, about a neighborhood and its characters we have not seen before. We are excited about both process and result, and are curious about the combination of Sånafest as a workshop venue and Still Life’s unique voice. The workshop will end with a work-in-progress performance during an art walk in Hølen on 24 June.

Practical information

- course fee: 1300kr

- application deadline 21st of May

- course takes place 21-24 June 11-16 (10-15 on Saturday 24 June)

- Sånafest will try to find discounted accommodation through a group booking, based on participant request. Alternatively, we will do our best to support you in coming to and from the train from Oslo or points south as needed.

-The course fee includes free admission for the entirety of the Sånafest programme

-workshop location: local homes and the gym of nearby Hølen School 

-The workshop will be in English, but it is not requested to perform in English.


More about the organizer: Sånafest is an annual international festival that showcases performance art, art installations, dance and theater performances, concerts and various cross-aesthetic projects in and around two villages linked by the river Såna south of Oslo - Hølen and Son. We are interested in how art projects can shape and challenge the place, and how the place, including those who live there, can influence a work of art. Through close dialogue with artists and joint exploration, we seek to create and arrange distinctive experiences. We are a professional and playful festival with an emphasis on and respect for artistic practic. We are keen to involve professional actors to be part of the festival's events and help color our village. The courses facilitate professional artists visiting the festival and strengthens Sånafest as an inspiring meeting place.


Course instructors: Still life (BE) is Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola's theatrical playground, in which they create playful, unsettling performances that mix humor and weirdness. Through their productions, they develop their own form of carefully written visual theatre. In their dialogue-free plays, they deal with a world in which everything goes very, very wrong. A place where time is distorted, and our bodies and emotions are revealed. Deprived of words, the characters try to find meaning and purpose at any cost. https://still-life.be/en/

 
Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.