Skrevet torsdag, 05 Desember 2013

Kulturbudsjett 2014, kulturkomiteens innstilling

Stortingets kulturkomité har i sin innstilling til budsjett 2014 følgende merknad om Skuepiller- og danseralliansen. Stortinget behandler kulturbudsjett 2014, 10. desember:

Kap. 324. Post 78 Ymse faste tiltak
Komiteen merker seg at en rekke enkelttiltak under posten styrkes. Komiteen viser til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslår å øke bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner for å bidra til utvikling av regionale kraftsentra på scenekunstfeltet.

Skuespiller- og dansealliansen

Komiteen viser til at Skuespiller- og dansealliansen AS startet opp høsten 2012. Komiteen er svært glad for opprettelsen av alliansen og mener den er viktig for å bedre vilkårene for midlertidig ansatte dansere og skuespillere.
Komiteen mener det er viktig med en grundig vurdering av hvordan vilkårene for midlertidige ansatte dansere og skuespillere kan sikres best mulig.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet øker posten med 1 mill. kroner til økt tilskudd til Skuespiller- og dansealliansen, mot tilsvarende reduksjon i kap. 335 post 72.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at alliansen er definert som et prøveprosjekt ut 2015, og dette medlem mener det er viktig at arbeidet videreføres ut over den definerte prøveperioden.