Skrevet onsdag, 07 Oktober 2015

Alliansen videreføres og styrkes!

Alliansen videreføres og styrkes!

PRM Statsbudsjettet 2016

Skuespiller- og danseralliansen videreføres og styrkes med 1,6 millioner i 2016

-Det er svært gledelig at kulturminister Thorhild Widvey og regjeringen satser videre på Skuespiller- og danseralliansen, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

 

 


 

Videreføres
Skuespiller- og danseralliansen tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser.
Alliansen er arbeidsgiver for dansere og skuespillere i periodene mellom kunstnernes midlertidige og kortvarige engasjementer ved teatre, i frie grupper og prosjekter, i dramaserier på tv, i spillefilmer, Den kulturelle skolesekken, osv. Skuespiller- og danseralliansen har i perioden høsten 2012 til desember 2015 vært et prøveprosjekt i redusert omfang. Kunstnerne har en ansettelse basert på et tidskontoprinsipp. Fra 2016 styrkes og videreføres Alliansen av kulturminister Widvey.

Økte midler gir flere dansere og skuespillere sjansen
Alliansen har i perioden 2012-2015 økt antall kunstnere med nær 50%. Totalt har 29 kunstnere vært del av Alliansen i disse årene. I 2015 var det søkerrekord der 105 kunstnere søkte på 4 stillinger.
- Vårt mål har hele tiden vært å ansette flere dansere og skuespillere slik at ordningen kan gi virkning inn i kunstnergruppene.  Med økningen håper vi å kunne ansette noen flere kunstnere i 2016, eksakt hvor mange må vi komme tilbake til, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Arbeidsmarked preget av midlertidige kortvarige ansettelser
I scenekunst- og film/TV-bransjen er svært korte midlertidige ansettelser og oppdrag mer og mer vanlig. Engasjementene kan være helt ned til én dags varighet.
- Som ansatt i Skuespiller- og danseralliansen kan kunstnerne fokusere på å bygge kontinuerlige karrierer og være sikret sosiale rettigheter mellom disse korte engasjementene, påpeker Øvrebø Johannessen.

Vellykket prøveprosjekt
En spørreundersøkelse blant kunstnerne foretatt av eksternt firma viser at Alliansen har lykkes. Kunstnerne mener formålet er oppnådd ved at de opplever en betydelig bedret situasjon yrkesmessig og økonomisk nå, enn tidligere. Alliansen utarbeidet og leverte en egenevaluering til Kulturdepartementet våren 2015.

- Resultatene bekrefter at Alliansen både fungerer for kunstnerne som lever i en ekstremversjon av arbeidsmarkedet, og imøtekommer arbeidsgivernes behov for et fleksibelt arbeidsmarked, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Tverrpolitisk støtte
Regjeringen Solberg har som mål å prioritere det frie feltet og frilansere. Utredningen om kunstnerøkonomi som kom i januar i år, fremhevet at Skuespiller- og danseralliansen burde satses på, på scenekunstområdet.

-Det har hele tiden vært tverrpolitisk støtte for Skuespiller- og danseralliansen på Stortinget, og det er gledelig at kulturministeren følger opp slik at vi kan fortsette vårt viktige arbeid, sier Tone Øvrebø Johannessen

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder, mobil: 916 90 577, tlf: 22 46 15 35

 Alliansen videreføres og styrkes

Tone Øvrebø Johannessen, Thorhild Widvey og Nina Bjørneby Kirkhusmo Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet

Fakta:
Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening og ble stiftet 28. juni 2012. Alliansen er definert av Kulturdepartementet som et prøveprosjekt i redusert omfang ut 2015. Alliansen arbeider for å bli varig fra 2016. Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap. 324 scenekunst, post 78, for 2015 har tilskuddet vært 6,336 millioner kroner.

Alliansen har utvidet fra 20 til 29 kunstnere i prøveperioden, for tiden er 27 kunstnere ansatt.
Kunstnerne ansettes etter søknad hvor kriteriene bl.a er at man må ha arbeidet mye som dansere og skuespillere de senere årene.

Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer.

Kunstnerne deltar på kurs, er mentorer for yngre skuespillere og dansere i et mentoringprogram, deltar i andre kompetanseutviklende tilbud, og kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere.

I Sverige har Dansalliansen, Teateralliansen og Musikalliansen eksistert i mange år. I 2015 har de tre fått økte midler og fra september har de utvidet med nær 30 frilans kunstnere hver. Totalt er nærmere 375 kunstnere ansatt.

Les mer på www.skuda.no

Bakgrunn: Hvorfor opprettet?

  • Resultatene fra Telemarksforskings kunstnerundersøkelse 2008 viser at det er nødvendig å bedre frilans dansere og skuespilleres inntekts – og levekårssituasjon.
    Antallet faste ansettelser for skuespillere i de offentlige teatrene synker.

  • Dansere har ingen faste ansettelser i offentlige teatre eller innen samtidsdanskompanier, utover Nasjonalballetten og Carte Blanche.

  • Det er åpnet for midlertidige ansettelser av skuespillere og dansere i AML § 14-9, 3.

Arbeidsmarkedet for dansere og skuespillere:

  • Utøvende dansere og skuespillere ansettes i svært kortvarige engasjementer/oppdrag, alt fra noen timer én dag, til dager eller uker.
  • Et kjennetegn ved ansettelser i det prosjektbaserte feltet innen teater og dans, er at engasjementet deles opp i perioder som spres over lengre tidsrom.
  • Lengre midlertidige engasjementer over flere sammenhengende måneder gis som regel kun ved scenekunstinstitusjoner, i noen få frie grupper og i enkelte større tv-dramaproduksjoner.

En modell som møter arbeidsgivernes behov for fleksibilitet

  • Arbeidsgiverne har behov for et fleksibelt arbeidsmarked slik at de kan ansette kunstnere i korttidsengasjementer, prosjektbasert virksomhet og åremålskontrakter. Skuespiller- og danseralliansens ansettelsesform er med på å imøtekomme dette.

  • Skuespiller- og danseralliansen bidrar til at arbeidsgivere har tilgang til skuespillere og dansere med høy kompetanse og lang erfaring som holder et høyt kunstnerisk nivå.