Skrevet lørdag, 08 Desember 2012

Budsjett 2013

Stortinget behandler kulturbudsjettet for 2013 torsdag 13.12.
Kulturkomiteen har levert sin innstilling der alle partiene har samlet seg om en merknad om alliansen. Det er altså en bred tverrpolitisk tilslutning til Skuespiller- og danseralliansen.

Stortingets kulturkomités merknad under kap. 324 Scenekunstformål, post 78:

"Skuespiller- og dansealliansen
Komiteen
viser til at Skuespiller- og dansealliansen AS startet opp høsten 2012. Komiteen vil vise til at det foreslås totalt 5,5 mill. kroner til alliansen for 2013 og støtter dette. Komiteen vil videre vise til at alliansen ble etablert med et tilskudd på 3 mill. kroner høsten 2012, med en forutsetning om helårsvirkning på 6 mill. kroner i 2013. Komiteen merker seg at på grunn av noe senere oppstart enn forventet høsten 2012, vil deler av tilskuddet for 2012 bli overført til 2013.

Komiteen er svært glad for opprettelsen av alliansen og mener den er viktig for å bedre vilkårene for midlertidig ansatte dansere og skuespillere. Komiteen viser videre til at alliansen er definert som et prøveprosjekt ut 2015. Komiteen har tillit til at regjeringen vil bidra til at prosjektet følges opp med de midlene som er nødvendig for å oppnå målene ved prosjektet, og at det etter prosjektperioden vurderes hvordan vilkårene for midlertidige ansatte dansere og skuespillere fortsatt sikres etter prosjektperioden."